فرم درخواست نمایندگی

اینجانب با مشخصات زیر متقاضی اخذ امتیاز نمایندگی عاملیت فروش انواع بلوک و پانل بتنی سبک گازی اتوکالو شده (AAC )و مالت خشک
مشخصات متقاضی (اشخاص حقوقی)
اینجانب با مشخصات زیر متقاضی اخذ امتیاز نمایندگی عاملیت فروش انواع بلوک و پانل بتنی سبک گازی اتوکالو شده (AAC )و مالت خشک
اطلاعات فضای فیزیکی (زمین/ملک)
امکانات موجود
با علم به اینکه واگذاری نمایندگی به اینجانب در صورت تائید شرکت، انحصاری نبوده و شرکت میتواند در همان شهر و یا در مجاورت منطقه به شخص یا اشخاص دیگری امتیاز اعطا نموده و یا خود راساً فروشگاه ایجاد نماید، اقدام به ارسال تقاضا نموده ام و تعهد می نایم چنانچه در هر مرحلهای خالف موارد یاد شده معلوم گردد، شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) میتواند نسبت به لغو امتیاز اعطا شده اقدام نماید و اینجانب/ شرکت مکلف به جبران خسارتهای احتمالی وارده به شرکت صنایع خاک چینی ایران )سهامی عام( میباشم. همچنین اخذ این درخواست و تحویل مدارک پیوست هیچگونه تعهدی را جهت اعطای نمایندگی برای شرکت ایجاد نمی نماید.
توجه
کپی تمام مدارک (اعم از شناسنامه، کارت ملی، جواز یا پروانه فعالیت، اساسنامه شرکت، آگهی روزنامه رسمی شرکت و ...)بایستی ضمیمه فرم تکمیل شده باشند.
از مخدوش کردن یا قلم خوردگی در تکمیل فرم جداً خودداری فرمایید.
در صورت وجود مغایرت در مدارک ارسالی با فرم تکمیل شده، درخواست قابل بررسی نخواهد بود.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com